Főmenü

Adatkezelési Nyilatkozat

1. Az Adatkezelő, az Adatkezelő személye

A Weboldal tulajdonosa, fenntartója a VIP Dental Röntgen Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027 Budapest, Henger u 2.; cégjegyzékszám: 01-09-874794). A személyes adatokat az Adatkezelő kezeli.

 

2. A Nyilatkozat hatálya és módosítása

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) hatálya a vipdental.hu és www.dental-club.eu oldalhoz (továbbiakban: Weboldal) kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásokra és végzett adatkezelésekre terjed ki.

Ellenkező kikötés hiányában a Nyilatkozat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Nyilatkozat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, Adatkezelők szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a jelen Weboldalon található hivatkozás vezet.

Jelen Nyilatkozat hatálya nem terjed ki az Adatkezelő, mint egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmény adatkezelésére. Az egészségügyi adatok kezelésére külön szabályzat vonatkozik, amely itt elérhető.

A Nyilatkozat módosításának jogát az Adatkezelő fenntartja. Az Adatkezelő a módosított Nyilatkozatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

 

3. Irányadó jog

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely tevékenységét elsősorban a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi. Amennyiben az Adatkezelő tevékenysége – ide értve a reklámozási tevékenységet is – Magyarország határain túlra irányul, a célország joga megfelelően irányadó, azzal, hogy ha valamely jog alkalmazása kiköthető, az Adatkezelő kiköti a magyar jog alkalmazását. Arra az esetre, ha joghatóság kikötésének helye van, az Adatkezelő kiköti a magyar hatóságok és bíróságok joghatóságát.

 

4. A Weboldal szolgáltatása

Az oldal az Adatkezelő szolgáltatásait mutatja be. A Weboldal látogatása regisztrációhoz nem kötött.

Ezen túlmenően a Weboldalon egy webáruház működik, továbbá lehetőség van a kezelést végző orvosoknak a betegei elkészített felvételeihez hozzáférni.

 

5.Technikai adatok kezelése

Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő és befejező időpontját, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál, az adatokat a rendszer hat nap elteltével törli, kivéve, ha az Adatkezelő, mint adatkezelő a felhasználási feltételekben meghatározott esetekben az adatokat további célra nyilvántartja.

 

6. Regisztráció

A Weboldalon fogorvosok, és egyéb, az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő, betegek kezelését ellátó orvosok regisztrációja lehetséges. A regisztráció feltétele annak, hogy a regisztráló orvos a webáruházban vásároljon. A regisztráció feltétele továbbá annak, hogy a regisztráló orvos az általa vizsgálatra küldött beteg felvételeihez hozzáférjen.

A regisztráció során a felhasználó kötelezően megadja a regisztrációs űrlapon megadott adatait. A kötelezően megadott adatok közül egyes adatokat a felhasználó a regisztrációt követően nem módosíthat, ezen adatok megváltoztatását e-mailben kérheti az Adatkezelőtől.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy az adatlap tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a felhasználók igényei, szokásai szükségessé vagy indokolttá teszik. Az Adatkezelő nem változtatja meg a felhasználó által megadott adatokat.

A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről az Adatkezelő minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt.

 

7. Az adatkezelés célja, jogalapja, és elvei

Az adatkezelés célja:

–    A webáruházban való vásárlás lehetővé tétele. A webáruházban kizárólag orvosok, gyógykezelést végző intézmények vásárolhatnak, a webáruház fogyasztók részére termékeket nem értékesít, kiskereskedelmi, fogyasztók felé irányuló értékesítési tevékenységet nem végez. A webáruház esetén az adatkezelés célja a vásárló azonosítása, a vásárlás lebonyolítása, számlázás, fizetés, szállítás, esetleges reklamációk, jogviták kezelése.

–    A kezelést végző orvos a regisztrációt követően hozzáfér az általa beutalt betegekről készült felvételhez. Az adatkezelés célja annak biztosítása, hogy az orvos a betegről készült felvételhez hozzáférjen.

–    Az Adatkezelő a kezelt adatokat – ezen belül az 5. pontban meghatározott adatokat felhasználhatja statisztikák, elemzések készítésére, személyazonosításra alkalmatlan módon.

Az Adatkezelő valamennyi személyes adatot abból a célból kezel, hogy a Weboldal szolgáltatásait nyújtani, fejleszteni tudja. Így a személyes adatok kezelésének célja az érintettek azonosítása és a szolgáltatások nyújtása, valamint a Weboldal elemzése, fejlesztése. Az Adatkezelő nem kezel olyan adatot, amelyek kezelése a célok eléréséhez nem szükséges.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. Bizonyos esetekben, elsősorban az adatlapon kötelezően megadott adatok tekintetében, az adatkezelés az oldal szolgáltatásai igénybe vételének a feltétele.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:

–    személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor;

–    az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;

–    a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;

–    az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;

–    ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen;

–    az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

 

8. Az adatkezelés helye

A személyes adatok kezelése az Adatkezelő székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy az Adatkezelő által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket az Adatkezelő hozza meg.

 

9. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatfeldolgozó igénybe vétele

A kezelt adatokat az Adatkezelő csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

Az Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az Adatkezelő döntéseinek végrehajtására jogosult, az Adatkezelő utasításainak megfelelően.

 

10. Tájékoztatási, reklámozási célú adatkezelés

Amennyiben a felhasználó ahhoz hozzájárul, részére az Adatkezelő hírlevelet, reklámot küldhet. Ezt a felhasználó utólag megtilthatja.

 

11. Adatkezelés vásárlás igénybe vétele esetén

Amennyiben a felhasználó a Weboldalhoz tartozó webáruházban vásárol, meg kell adnia a számlázáshoz, a vásárolt termék szállításához szükséges adatokat. Ezen adatokat az Adatkezelő kezelheti a vásárlás eredményes lebonyolítása, a termék vételárának beszedése, a számlázás és a kiszállítás céljából.

 

12. Az érintettek jogai, a magánszféra védelme

A felhasználónak jogában áll, hogy adatait a helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az Adatkezelőtől kérje. A felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes adatlapját törölje. A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást az Adatkezelő az irányadó jogszabályokban előírt módon és határidőben adja meg. A tájékoztatás teljes körű, az adatkezelés minden részletére kiterjed.

 

13. Az adatkezelés időtartama, a regisztráció törlése

Az Adatkezelő a megadott adatokat törli, ha:

–    azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;

–    az érintett azt kéri;

–    az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;

–    az adatkezelés célja megszűnt;

–    azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

A felhasználó kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az Adatkezelő rendszere öt munkanapon belül törli. A regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok törlése a regisztráció törlését eredményezi.

A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

Amennyiben a felhasználó és az Adatkezelő között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Amennyiben a felhasználó jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az Adatkezelő az adatokat kezelheti.

 

14. Felelősség más személyek adatainak kezeléséért

A felhasználók az oldal használata során, ahhoz kapcsolódóan más személyek adatait csak az irányadó jogszabályoknak megfelelően, az érintett hozzájárulásával, vagy jogszabály felhatalmazása alapján kezelhetik.

A jogellenes adatkezelésre vonatkozó adatokat az Adatkezelő az eljárásra hatáskörrel rendelkező hatóságnak, eljáró bíróságnak átadja. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jogellenes adatkezelés esetén feljelentést tegyen, hatósági, bírósági eljárást kezdeményezzen, a jogsértéssel, a jogsértő személyével kapcsolatos adatokat az érintettnek – sérelmet szenvedett személynek – átadja.

 

15. Adatbiztonság

Az Adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásábólfakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

 

16. Adatvédelmi nyilvántartás

Az Adatkezelő az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásba bejelenti. A nyilvántartási azonosítót az Adatkezelő annak kézhezvételét követően jelen Nyilatkozatban feltünteti.

 

17. Az Adatkezelő felelőssége, szavatosság kizárása

Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében.

Az Adatkezelő a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.

Az Adatkezelő nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Az Adatkezelő az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. Az Adatkezelő a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

 

18. A jogérvényesítés módja

A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:

–    Panaszával fordulhat közvetlenül az Adatkezelőhöz, aki a panaszt kivizsgálja;

–    Tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben az Adatkezelő 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz;

–    Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu);

–    Bírósági úton érvényesítheti igényét.

A személyes adatok védelmének körén kívül eső panaszaival a felhasználó fordulhat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, továbbá igénye érvényesítése érdekében keresetet terjeszthet elő a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

WordPress Themes