Főmenü

Adatkezelési Szabályzat

1. A Szabályzat célja

Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy a VIP Dental Röntgen Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) adatkezelése megfeleljen az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek, valamint az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó szakmai szabályoknak.

Jelen Szabályzat elsődleges célja, hogy az Adatkezelő, mint egészségügyi adatokat kezelő gazdasági társaság tevékenysége során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (továbbiakban Eüak.) rendelkezései maradéktalanul érvényesüljenek.

2. A Szabályzat hatálya

Az Adatkezelő az Eüak. irányadó rendelkezései alapján köteles adatkezelési szabályzatot készíteni. Jelen Szabályzat kizárólag az Eüak. hatálya alá tartozó adatkezelésekre terjed ki. Jelen Szabályzat hatálya más adatkezelésekre, így különösen a munkaviszonnyal összefüggő adatkezelésekre, a marketing célú megkeresésekre, valamint az Adatkezelő által végzett kereskedelmi tevékenységre nem terjed ki.

Jelen Szabályzat hatálya nem terjed ki az Adatkezelő által fenntartott, vipdental.hu címen elérhető honlap adatkezeléseire. A honlap adatkezeléseire külön szabályzat vonatkozik, amely itt elérhető.

Jelen Szabályzat 2013. május 1-től további rendelkezésig hatályos.

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre, azon személyekre, akik adatait a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat megváltoztatása az érintettek jogait nem sérthetik, a Szabályzat megváltoztatására kizárólag indokolt esetben kerülhet sor. Az Adatkezelő gondoskodik a megváltoztatott Szabályzat közzétételéről.

3. Az Adatkezelő személye és tevékenysége

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: VIP Dental Röntgen Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1027 Budapest, Henger u 2.

Cégjegyzékszám: 01-09-874794

Az Adatkezelő fogászati képalkotó diagnosztikai szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság. Az Adatkezelő az érintettek kezelését végző orvosokkal – elsősorban fogászati ellátást nyújtó orvosokkal áll kapcsolatban, az érintettek az orvosok beutalása, vagy javaslata alapján kerülnek kapcsolatba az Adatkezelővel. Az Adatkezelő kizárólag a beutalóban szereplő, vagy az érintett által kért diagnosztikai vizsgálatot végzi el. Az Adatkezelő gyógykezelést nem végez, az elkészült felvételeket nem elemzi, hanem azt az érintett, valamint a kezelést végző orvosa rendelkezésére bocsátja. Mindezek alapján az Adatkezelő kizárólag az elkészült felvételeket kezeli, azokból semmilyen következtetést nem von le, az érintett részére gyógykezelést nem javasol.

4. Fogalmak

Az alábbi fogalmakat jelen Szabályzat alkalmazása során az itt meghatározottak szerint kell értelmezni.

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezeléseket illetően érintett elsősorban az a személy, aki orvosi javaslatra vagy előírásra az Adatkezelő szolgáltatását igénybe veszi.

Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat: A faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás).

Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatkezelő: A VIP Dental Röntgen Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint az a jogi személy, amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Orvosi titok: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat.

Egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától.

Kezelést végző orvos: az érintett gyógykezelését végző vagy abban közreműködő orvos.

5. Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve köteles eljárni. Az Adatkezelő jogait és kötelezettségeit rendeltetésüknek megfelelően köteles gyakorolni, illetőleg teljesíteni.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

6. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések célja – az Eüak. 4. §-ában foglaltakkal összhangban – az érintett gyógykezelésének elősegítése. Az érintett gyógykezelését az érintett orvosa végzi, az Adatkezelő tevékenysége ehhez kapcsolódó a képalkotó diagnosztikai vizsgálatok elvégzése, amely az érintett egészségi állapotának feltárását célozza. Mindezek alapján az Adatkezelő az érintett egészségügyi adatait és egészségügyi dokumentációját a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint az érintett kezelését végző orvosnak átadja.

Az Adatkezelő kizárólag az érintett kérése, vagy az érintettet beutaló orvos előírása alapján készíti el a felvételt, de azt nem elemzi, a felvételekhez, az érintett egészségi állapotához, gyógykezeléséhez kapcsolódóan egyéb tevékenységet nem végez. Az egészségügyi adatokat és dokumentációt a kezelést végző orvos használja fel a gyógykezelés során.

7. Az érintett személye

Az Adatkezelő azon természetes személyek adatait kezeli, akik az Adatkezelő szolgáltatását igénybe véve az Adatkezelővel felvételt készítettnek.

8. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait elsősorban az érintett hozzájárulása alapján kezeli. Amennyiben az érintett az Adatkezelőt megkeresi, és szolgáltatását igénybe veszi, az érintett hozzájárul a jelen Szabályzat szerinti adatkezelésekhez. A hozzájárulás kiterjed mindazon személyes adatokra, amelyet az érintett az Adatkezelőnek átad. A hozzájárulás kiterjed azon adatokra is, amelyek az Adatkezelő tevékenysége során keletkeznek, így különösen az elkészített felvételekre.

Bizonyos adatkezeléseket jogszabály rendel el, ezen adatkezelések kötelezők. Az Adatkezelő részére elsősorban az Eüak. határoz meg kötelező adatkezelési szabályokat. Amennyiben a jogszabály érvényes és hatályos, az Adatkezelő azt köteles végrehajtani, nem vizsgálhatja a jogszabály célszerűségét, szakszerűségét, alkotmányosságát.

Az Adatkezelő jogszabályok alapuló kötelezettsége az érintettek azonosítása annak érdekében, hogy az érintett gyógykezelése az irányadó jogszabályoknak megfelelően történjen. Az érintett ennek érdekében köteles személyazonosító adatait az Adatkezelőnek átadni, aki az adatokat köteles nyilvántartani.

9. Az adatok köre

Természetes személyazonosító adatok. Ezen adatok kezelésének célja az érintett egyértelmű azonosítása. Az Adatkezelő csak annyi személyazonosító adatot kezel, amennyi szükséges és elégséges az érintettek egyértelmű azonosításához.

Az érintett fogorvosának neve: Az érintett által átadott beutalón szerepel a beutaló orvos neve. Amennyiben az érintett beutaló nélkül érkezik, orvosának nevét meg kell adnia, hogy a felvételt az orvossal össze lehessen kapcsolni. Amennyiben az érintett az orvosa nevét nem adja meg, nem lesz lehetséges a felvétel on-line úton való továbbítása.

Az elkészült felvétel: Az Adatkezelő a beutalón szereplő, vagy az érintett által megnevezett vizsgálatot végzi el, amely eredményeképpen felvétel készül. A felvételt az Adatkezelő átadja az érintettnek, és azt elektronikus úton is tárolja. Az elkészült felvétel különleges adatnak és egészségügyi adatnak minősül.

10. Az Adatok kezelésének módja

Az Adatkezelő a természetes személyazonosító adatokat az érintettől veszi fel. Amennyiben az érintett beutalóval keresi fel az Adatkezelőt, az Adatkezelő a beutalón szereplő adatokat rögzíti. Az egyéb nyilvántartott természetes személyazonosító adatokat az érintett köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani. Az Adatkezelő a természetes személyazonosító adatokat rögzíti. Az Adatkezelő felhívhatja az érintettet az adatok valódiságának igazolására. Az érintett ebben az esetben köteles okmányainak bemutatásával igazolni az adatok valódiságát. Az Adatkezelő az okmányokat kizárólag abból a célból vizsgálja, hogy ellenőrizze az adatok helyességét.

Az érintett személyazonosságának ellenőrzése és nyilvántartása szükséges annak érdekében, hogy nyilvántartható legyen, hogy az érintettről mikor, milyen felvételek készültek, és a felvételek a későbbiekben visszakereshetők legyenek.

Amennyiben az érintett beutalóval érkezik, az Adatkezelő feltételezi, hogy az érintett a beutaló orvostól megkapta a szükséges tájékoztatást. Az Adatkezelő ebben az esetben is tájékoztatja az érintettet a vizsgálat menetéről és hatásairól. Amennyiben az érintett beutaló nélkül érkezik, az Adatkezelő minden esetben pontos tájékoztatást ad az érintettnek a vizsgálat menetéről, módjáról, eredményéről.

Az elkészült felvételt az Adatkezelő minden esetben átadja az érintettnek. A felvételt az Adatkezelő az érintett orvosa által elérhető tárhelyre feltölti, így az orvos a felvételt elektronikus úton is el tudja érni. Az orvosok csak a saját betegeik felvételeit érik el, regisztráció után. Az orvosok és a betegek összekapcsolása a beutaló alapján, vagy az érintett által az orvosra vonatkozó információk alapján történik.

Az Adatkezelő a felvétel elkészítésén és tárolásán kívül semmilyen adatkezelést nem végez. A felvételeket nem értékelik, diagnózist az Adatkezelő nem készít.

11. Lelet készítése

Ha az érintett kezelését végző orvos kéri, a felvételt az Adatkezelő elküldi a vele kapcsolatban álló radiológus orvos részére, aki a felvételt kiértékeli. A radiológus az adatokat az Eüak. rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A radiológus a leletet az Adatkezelőnek küldi meg, az Adatkezelő a leletet továbbítja a kezelést végző orvos részére. A leletet nem az Adatkezelő készíti, a lelet elkészítése szempontjából csak közvetítő szerepet tölt be a fogorvos és a radiológus között. Az így elkészült lelet tekintetében az adatfeldolgozás történik.

A lelet fogorvoshoz történő továbbítását követően azt az Adatkezelő törli. A lelet a kezelést végző orvosnál az egészségügyi dokumentáció részét képezi.

12. Titoktartás

Az Adatkezelő által kezelt, az érintettre vonatkozó adatok orvosi titoknak minősülnek. Az orvosi titkokat az Adatkezelő minden esetben az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli, fokozott figyelmet fordítva a titok titokban maradására. Az orvosi titkot az adatkezelő megfelelő védelemben részesíti, a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint.

Az orvosi titkot az Adatkezelő kizárólag az érintett hozzájárulása, vagy törvény felhatalmazása esetén teszi hozzáférhetővé harmadik személy részére.

13. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az adatokat és a felvételeket – az Eüak. 30. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján – 10 évig kezei. 10 év elteltével az Adatkezelő az adatokat – ide értve a felvételeket is – törli vagy megsemmisíti. Amennyiben jogszabály az adatok megőrzésére hosszabb időt ír elő, az Adatkezelő az adatokat a jogszabályban előírt ideig és módon kezeli.

14. Adattovábbítás

Adatok továbbítására minden esetben csak az érintett írásbeli hozzájárulása, vagy törvény felhatalmazása alapján kerül sor. Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít, ha annak jogalapja egyértelmű, célja, és az adattovábbítás címzettjének a személye pontosan meghatározott. Az Adatkezelő az adattovábbítást minden esetben dokumentálja, oly módon, hogy annak menete és jogszerűsége bizonyítható legyen. A dokumentálásra elsősorban az adatszolgáltatást kérő, illetve annak teljesítéséről rendelkező, megfelelően kiadmányozott iratok szolgálnak.

A jogszabály által előírt adattovábbítást az Adatkezelő köteles teljesíteni.

A fentieken túlmenően személyes adatot továbbítani csak akkor lehet, ha ahhoz az érintett egyértelműen hozzájárult.

Amennyiben az érintett – a kezelést végző orvos nevét is tartalmazó – beutalóval keresi meg az Adatkezelőt, vagy egyébként az orvosa nevét megadja, a felvételt az Adatkezelő hozzáférhetővé teszi az orvos számára, elektronikus úton.

Amennyiben az orvos a felvétel radiológus által történő kiértékelését kéri, az Adatkezelő a felvételt továbbítja a vele kapcsolatban álló radiológusnak. A radiológus az adatokat az Eüak. rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő gondoskodik az adattovábbítások megfelelő nyilvántartásáról annak érdekében, hogy az adattovábbítás címzettje, módja, időpontja, valamint továbbított adatok köre utóbb megállapítható legyen.

15. Adatállományok kezelése

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatok nyilvántartásának módja a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfeleljen. A jelen Szabályzat szerinti elvek és kötelezettségek az elektronikus és a papíralapú nyilvántartások esetében egyaránt érvényesülnek. Az Adatkezelő a nyilvántartáshoz való hozzáférést az adatbiztonság követelményének érvényesülése mellett biztosítja, az érintett azonosításában, ellátásában közreműködő személyek részére. Az Adatkezelő biztosítja, hogy más személyek az adatokhoz ne férhessenek hozzá.

Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

Az Adatkezelő lehetőség szerint törekszik az adatminimum elvének érvényesülésére, annak érdekében, hogy az egyes munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek csak a szükséges személyes adatokhoz férjenek hozzá.

16. Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

17. Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy tevékenysége során adatfeldolgozót vegyen igénybe, állandó vagy eseti megbízás alapján. Az adatfeldolgozó igénybe vétele során a vonatkozó jogszabályok, elsősorban az Infotv. rendelkezései az irányadók. Adatfeldolgozó igénybe vételére kizárólag írásbeli szerződés alapján kerülhet sor.

Az Adatkezelő kérésre az érintetteket tájékoztatja az adatfeldolgozó személyéről, valamint adatfeldolgozási tevékenységének részleteiről, így különösen az elvégzett műveletekről, valamint az adatfeldolgozónak adott utasításokról.

18. Adatok törlése és archiválása, személyazonosításra alkalmatlan adatok kezelése

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

a)  kezelése jogellenes;

b)  az érintett kéri (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével);

c)  az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d)  az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e)  azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Az érintett kérelme hiányában az Adatkezelő az adatokat törli, ha az adatkezelés célja megszűnt.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az Adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a törölt adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon nyilvántartsa.

19. Érintettek jogai és érvényesítésük

Tájékoztatás. Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelést megelőzően tájékoztatja. A tájékoztatás elsődlegesen az érintett hozzájáruló nyilatkozata és jelen Szabályzat útján történik

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A törvényben meghatározott esetekben sor kerülhet a tájékoztatás megtagadására.

Helyesbítés. Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse.

Törlés. Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő az érintettet a törlésről tájékoztatja.

Tiltakozás. Az érintett az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az Adatkezelő eljárása. A tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás esetén az Adatkezelő az irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el. Amennyiben az adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, továbbá amennyiben a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, úgy az érintett jogosult bírósághoz, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. Az Adatkezelő az érintettet kérésére tájékoztatja az igénybe vehető jogorvoslati eszközökről.

20. Belső adatvédelmi felelős és adatvédelmi nyilvántartás

Az Adatkezelő adatvédelmi felelőse:

a)  gondoskodik az adatvédelmi szabályok betartásáról,

b)  ellenőrzi az adatkezelők és adatfeldolgozók adatkezeléssel, illetve adatfeldolgozással összefüggő tevékenységét,

c)  kezdeményezi az adatvédelem, illetve az adatbiztonság területén kifejlesztett új technológiák és eszközök alkalmazását,

d)  biztosítja az adatkezeléssel és adatfeldolgozással foglalkozó személyek adatkezelési oktatását,

e)  tudományos kutatás esetén engedélyezi az egészségügyi dokumentációba való betekintést

Az Adatkezelő adatvédelmi felelősének neve és elérhetősége: …

Az adatkezelés során felmerülő egyéb, az adatvédelmi felelős hatáskörébe nem tartozó kérdésekben az Adatkezelő vezetője dönt.

Az Adatkezelő adatkezeléseit az Infotv. 65. § (3) bekezdés c) pontja alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba nem köteles bejelenteni.

WordPress Themes